ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2017-07-20 Zarządzenia Wójta w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą ,,Podtrzymywanie kultury i tradycji narodów gminy Srokowo” oraz określenia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej. 31/17 Obowiązujący
2 2017-07-20 Zarządzenia Wójta w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego Gminy Srokowo w 2017 r. przez organizacje pozarządowe. 30/17 Obowiązujący
3 2017-07-17 Uchwały Rady w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko urzędnicze ds. budownictwa w Urzędzie Gminy Srokowo. 29/17 Obowiązujący
4 2017-07-10 Uchwały Rady w sprawie: zmiany uchwały Nr XIX/95/12 Rady Gminy Srokowo z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pedagogów i logopedów. XXXVII/211/17 Obowiązujący
5 2017-07-10 Uchwały Rady w sprawie: ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkole, dla której organem prowadzącym jest gmina Srokowo. XXXVII/210/17 Obowiązujący
6 2017-06-29 Uchwały Rady w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Srokowo za rok 2016. XXXVI/204/17 Obowiązujący
7 2017-06-29 Uchwały Rady w sprawie: udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Srokowo. XXXVI/205/17 Obowiązujący
8 2017-06-29 Uchwały Rady w sprawie przystąpienia do realizacji projektu informatyzacji Gminy Srokowo w obszarze wdrożenia e-usług publicznych, planowanego do zgłoszenia do współfinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020, III Osi Priorytetowej „Cyfrowy Region”, działania 3.1 „Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych”. XXXVI/209/17 Obowiązujący
9 2017-06-29 Uchwały Rady w sprawie: zmiany budżetu gminy Srokowo na 2017 r. XXXVI/208/17 Obowiązujący
10 2017-06-29 Uchwały Rady w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Srokowo na lata 2017– 2022 XXXVI/207/17 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Srokowo
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu