ˆ

Archiwum

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Srokowo”.

Informacja ogłoszona dnia 2014-06-18 12:09:53 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

Srokowo, dnia 18.06.2014 r.
Znak sprawy: GT.271.4.2014
Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie:
„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Srokowo”.

Wójt Gminy Srokowo zaprasza do złożenia oferty na usługę polegającą na usuwaniu wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Srokowo, której wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.

1. Zamawiający:
• Gmina Srokowo Plac Rynkowy 1 11-420 Srokowo
• tel.: 89 754 45 20,
• fax: 89 754 45 22
• strona internetowa: www.srokowo.iaw.pl/
• poczta elektroniczna:
• NIP: 7422077419
• Regon: 510742818
• czas pracy: poniedziałek w godzinach 8:00 – 16:00 wtorek – piątek w godzinach 7:00 – 15:00.

2. Opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest usunięcie przewidywanej ilości 24,451 Mg (2222,89 m² - przy zastosowaniu przelicznika 11 kg = 1 m² dla płyt falistych i płaskich) wyrobów zawierających azbest z 13 nieruchomości położonych na terenie Gminy Srokowo według wykazu stanowiącego załącznik nr 4.

3. Zakres zadania obejmuje:
1. transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z 3 nieruchomości o przewidywanej ilości 16,366 Mg,
2. demontaż, transport i unieszkodliwianie pokryć dachowych wykonanych z płyt azbestowo-cementowych z 10 budynków o przewidywanej ilości 8,085 Mg,
3. odpowiednie zapakowanie i oznaczenie odpadu,
4. zabezpieczenie pokrycia dachowego lub innych wyrobów zawierających azbest,
5. załadunek, transport, rozładunek, przekazanie na składowisko wyrobów niebezpiecznych,
6. utylizację wyrobów na odpowiednim, uprawnionym składowisku,
7. opracowanie harmonogramu prac w uzgodnieniu z właścicielami posesji, na których wykonywana będzie usługa i dostarczenie go zamawiającemu w terminie do dwóch tygodni od podpisania umowy,
8. zgłoszenie prac właściwemu organowi nadzoru budowlanego, właściwemu inspektorowi pracy, inspektorowi sanitarnemu w terminie co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem prac,
9. dostarczenie kart przekazania odpadów wystawionych na poszczególnych właścicieli nieruchomości,
10. dostarczenie kart przekazania odpadów na składowisko posiadające zezwolenie na przyjmowanie tego typu odpadów,
11. koszt ważenia wyrobów zawierających azbest, który ponosi wykonawca.

Uwaga:
Planowana ilość do usunięcia wyrobów zawierających azbest może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu po przeprowadzeniu inwentaryzacji lub zmniejszeniu po uzasadnionej rezygnacji właściciela nieruchomości ze złożonego wniosku o zakwalifikowanie do Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Srokowo.

4. Podstawą do wystawienia faktury VAT będzie protokół odbioru prac.

5. Wykonawca wystawi odrębnie faktury VAT:

• w wysokości 85% całkowitego kosztu zadania na Gminę Srokowo
• w wysokości 15% całości kosztów dla każdej nieruchomości wystawioną na podmiot, od którego jest usuwany azbest.

6. Termin realizacji przedmiotu zamówienia ustala się do dnia 30.09.2014 r.

7. Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć określoną część prac podwykonawcom zobowiązany jest wskazać w ofercie zakres tych prac.

8. Warunki udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 ustawy - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) oraz spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 ww. ustawy.
2. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą:
• posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
• posiadać wiedzę i doświadczenie,
• dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
• znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
3. ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana zgodnie z formułą „spełnia - nie spełnia” w oparciu o oświadczenia lub dokumenty złożone przez wykonawcę w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.
4. Nie spełnienie, chociażby jednego warunku, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

9. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, jakie muszą dostarczyć wykonawcy:
1. wypełniony formularz oferty - wg załącznika nr 1,
2. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, którego wzór stanowi załącznik nr 2,
3. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, którego wzór stanowi załącznik nr 3,
4. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
5. kopia zezwolenia na transport odpadów niebezpiecznych zawierających azbest lub kopia umowy i zezwolenia z firmą transportów niebezpiecznych,
6. decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi;
7. dokumenty potwierdzające ukończenie szkolenia/seminarium/kursu w zakresie zasad BHP przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest, co najmniej dwóch osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,

Uwaga:
Dokumenty, należy przedstawić w formie oryginału lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną/osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy.

10. Sposób przygotowania oferty.
1. Składana oferta powinna być sporządzona na formularzu oferty - załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia.
2. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych.
3. Ofertę należy napisać w języku polskim, w sposób czytelny, na maszynie, komputerze lub czytelnym pismem ręcznym. Oferty nieczytelne zostaną odrzucone.
4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

11. Ofertę należy złożyć w formie:
• pisemnej (Urząd Gminy Srokowo, Plac Rynkowy 1, 11 - 420 Srokowo) pokój 9 - sekretariat,
• faksem (089 754 45 22),
• drogą elektroniczną (e-mail: ) w terminie do dnia 25.06.2014 roku, do godz. 10:00.

12. Kryterium oceny ofert: Cena – 100 %.
O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będzie najniższa cena.

13. Osoba do kontaktu: Dorota Duda w godzinach pracy Urzędu (8:00-15:00), tel. (089) 754-45-24.

14. Załączniki:
Załącznik nr 1 - formularz oferty,
Załącznik nr 2 - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
Załącznik nr 3 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia,
Załącznik nr 4 - wykaz nieruchomości,
Załącznik nr 5 - umowa - projekt.

Wójt Gminy Srokowo
Franciszek Andruszkiewicz

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Srokowo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Mariusz Daćko
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-06-18
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Dorota Duda
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-06-18 12:06:33
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Mariusz Daćko
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-06-18 12:09:53
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Mariusz Daćko
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-07-07 14:23:58
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
655 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony