ˆ

Archiwum

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę i montaż dziesięciu wiat przystankowych na terenie Gminy Srokowo

Informacja ogłoszona dnia 2015-06-18 12:43:28 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

Srokowo, dnia 18.06.2015 r.
Znak sprawy: GT.271.6.2015
Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę i montaż dziesięciu wiat przystankowych na terenie Gminy Srokowo
Wójt Gminy Srokowo zaprasza do złożenia oferty na dostawę i montaż dziesięciu wiat przystankowych na terenie Gminy Srokowo, której wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.
1. Zamawiający:
Gmina Srokowo Plac Rynkowy 1 11.420 Srokowo tel.: 89 754 45 20, fax: 89 754 45 22 strona internetowa: www.srokowo.iaw.pl/ poczta elektroniczna: NIP: 7422077419 Regon: 510742818 czas pracy: poniedziałek w godzinach 8:00 – 16:00, wtorek – piątek w godzinach 7:00 – 15:00.
2. Opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż dziesięciu wiat przystankowych na terenie Gminy Srokowo. Przedmiot zamówienia obejmuje zakup wiat, transport i montaż na terenie Gminy Srokowo, wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 650, w miejscach wskazanych przez Zamawiającego, wyłożonych kostką betonową. Opis wiaty zawiera załącznik nr 1 do zaproszenia.
3. Termin realizacji przedmiotu zamówienia ustala się do dnia 21.08.2015 r.
4. Warunki udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.
1) Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą:  posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,  posiadać wiedzę i doświadczenie,  dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,  znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
2) ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana zgodnie z formułą „spełnia - nie spełnia” w oparciu o oświadczenia i dokumenty złożone przez wykonawcę w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.
3) Nie spełnienie, chociażby jednego warunku, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. 5. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie muszą dostarczyć wykonawcy:
1) wypełniony formularz oferty - wg załącznika nr 2,
2) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, którego wzór stanowi załącznik nr 3,
3) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
4) kartę katalogową/rysunek techniczny oferowanej wiaty z podanymi wymiarami. Uwaga: Dokumenty składane jako kopia wymagają poświadczenia „za zgodność z oryginałem” przez osobę uprawnioną/osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy.
6. Sposób przygotowania oferty.
1) Wykonawca powinien sporządzić ofertę na wymaganym formularzu ofertowym (wg załącznika nr 2), podając cenę netto, podatek VAT, cenę brutto.
2) Cena podana w ofercie powinna być wyrażona w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3) Oferta winna zawierać nazwę i adres wykonawcy oraz podpis osoby uprawnionej lub upoważnionej do występowania w imieniu wykonawcy, przy czym podpis musi być czytelny lub opisany pieczątką imienną.
4) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
7. Ofertę należy złożyć w formie: - pisemnej (Urząd Gminy Srokowo, Plac Rynkowy 1, 11 - 420 Srokowo) pokój 9 - sekretariat, - faksem (089 754 45 22), - drogą elektroniczną (e-mail: ) w terminie do dnia 25.06.2015 roku, do godz. 10:00.
Wójt Gminy Srokowo
Franciszek Andruszkiewicz
 
9. Osoba do kontaktu: Dorota Duda w godzinach pracy Urzędu (800-1500), tel. (089) 754-45-24.
10. Załączniki: Załącznik nr 1 - opis wiaty, Załącznik nr 2 - formularz oferty, Załącznik nr 3 - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, Załącznik nr 4 - umowa - projekt. Wójt Gminy Srokowo Franciszek Andruszkiewicz

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Srokowo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Mariusz Daćko
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-06-18
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Dorota Duda
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-06-18 12:19:52
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Mariusz Daćko
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-06-18 12:43:28
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Mariusz Daćko
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-07-07 14:23:58
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
541 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony