ˆ

Archiwum

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Zaproszenie do złożenia oferty na roboty budowlane polegające na wymianie pokrycia dachowego świetlicy wiejskiej w Silcu.

Informacja ogłoszona dnia 2015-08-19 09:56:32 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

Srokowo, dnia 19.08.2015 r.

Znak sprawy: GT.271.8.2015

Wójt Gminy Srokowo zaprasza do złożenia oferty na roboty budowlane polegające na wymianie pokrycia dachowego świetlicy wiejskiej w Silcu, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.

1. Zamawiający:
Gmina Srokowo
Plac Rynkowy 1
11-420 Srokowo
tel.: 89 754 45 20, fax: 89 754 45 22
strona internetowa: www.gminasrokowo.pl
poczta elektroniczna:
NIP: 7422077419
Regon: 510742818
czas pracy: poniedziałek w godzinach 8:00 – 16:00 wtorek – piątek w godzinach 7:00 – 15:00.

2. Opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wymianie pokrycia dachowego świetlicy wiejskiej w Silcu. Wykonawca wykona Zamawiającemu w/w roboty z własnych materiałów. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na przedmiot zamówienia na okres 36 miesięcy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do zaproszenia.

3. Termin realizacji przedmiotu zamówienia ustala się do dnia 16.10.2015 r.

4. Kryterium oceny ofert:
Cena – 100 %. O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będzie najniższa cena.

5. Sposób przygotowania oferty:
1) Wykonawca powinien sporządzić ofertę na wymaganym formularzu ofertowym (wg załącznika nr 2), podając cenę netto, podatek VAT, cenę brutto.
2) Cena podana w ofercie powinna być wyrażona w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3) Oferta winna zawierać nazwę i adres wykonawcy oraz podpis osoby uprawnionej lub upoważnionej do występowania w imieniu wykonawcy, przy czym podpis musi być czytelny lub opisany pieczątką imienną.
4) Do oferty wykonawca powinien dołączyć:  podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, którego wzór stanowi załącznik nr 3,  aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
5) Ofertę należy umieścić w nieprzejrzystej kopercie, którą należy opatrzyć dokładnym adresem zamawiającego oraz nazwą i adresem wykonawcy, z dopiskiem: „Oferta - wymiana pokrycia dachowego świetlicy wiejskiej w Silcu”.
6) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

6. Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w formie:
pisemnej w siedzibie zamawiającego w pokoju nr 9 lub przesłać na adres: Urząd Gminy Srokowo, Plac Rynkowy 1, 11 - 420 Srokowo w terminie do dnia 26.08.2015 roku, do godz. 10:00. Zamawiający otworzy oferty w siedzibie zamawiającego w pok. nr 10, w dniu 26.08.2015 r. o godz. 10:15. Wykonawcy mogą być obecni na sesji otwarcia ofert. Wszystkie oferty otrzymane po wymienionym wyżej terminie zostaną zwrócone wykonawcom bez otwierania.

7. Pracownik uprawniony do kontaktów z oferentami:
Jan Adamczyk w godzinach: 800-1500, tel. (089) 754-45-24.

8. Załączniki:
Załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia,
Załącznik nr 2 - formularz oferty,
Załącznik nr 3 - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
Załącznik nr 4 - umowa - projekt.


Wójt Gminy Srokowo
Franciszek Andruszkiewicz

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Srokowo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Mariusz Daćko
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-08-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Dorota Duda
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-08-19 09:41:07
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Mariusz Daćko
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-08-19 09:56:32
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Mariusz Daćko
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-07-07 14:23:58
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
512 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony