ˆ

Archiwum

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Srokowo”.

Informacja ogłoszona dnia 2016-06-16 14:30:52 przez Mariusz Daćko

Akapit nr 1 - brak tytułu

Srokowo, dnia 16.06.2016 r.
 
Znak sprawy: GT.271.4.2016
 
Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Srokowo”.
 
Wójt Gminy Srokowo zaprasza do złożenia oferty na usługę polegającą na usuwaniu wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Srokowo, której wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.
 
1. Zamawiający:
Gmina Srokowo
Plac Rynkowy 1
11.420 Srokowo
tel.: 89 754 45 20,
fax: 89 754 45 22
strona internetowa: www.gminasrokowo.pl
poczta elektroniczna:
NIP: 7422077419
Regon: 510742818
czas pracy: poniedziałek w godzinach 8:00 – 16:00, wtorek – piątek w godzinach 7:00 – 15:00.
 
2. Opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest usunięcie przewidywanej ilości 24,926 Mg (2266 m² - przy zastosowaniu przelicznika 11 kg = 1 m² dla płyt falistych i płaskich) wyrobów zawierających azbest z 12 nieruchomości położonych na terenie Gminy Srokowo według wykazu stanowiącego załącznik nr 3.
 
3. Zakres zadania obejmuje:
1) demontaż, transport i unieszkodliwianie pokryć dachowych wykonanych z płyt azbestowo-cementowych z 9 budynków o przewidywanej ilości 17,116 Mg,
2) transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z 3 nieruchomości o przewidywanej ilości 7,810 Mg,
3) odpowiednie zapakowanie i oznaczenie odpadu,
4) zabezpieczenie pokrycia dachowego lub innych wyrobów zawierających azbest,
5) załadunek, transport, rozładunek, przekazanie na składowisko wyrobów niebezpiecznych,
6) utylizację wyrobów na odpowiednim, uprawnionym składowisku,
7) opracowanie harmonogramu prac w uzgodnieniu z właścicielami posesji, na których wykonywana będzie usługa i dostarczenie go zamawiającemu w terminie do 14 dni od podpisania umowy,
8) zgłoszenie prac właściwemu organowi nadzoru budowlanego, właściwemu inspektorowi pracy, inspektorowi sanitarnemu w terminie co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem prac,
9) dostarczenie kart przekazania odpadów wystawionych na poszczególnych właścicieli nieruchomości,
10) dostarczenie kart przekazania odpadów na składowisko posiadające zezwolenie na przyjmowanie tego typu odpadów,
11) koszt ważenia wyrobów zawierających azbest, który ponosi wykonawca.
 
Uwaga: Planowana ilość do usunięcia wyrobów zawierających azbest może ulec zmianie (zmniejszeniu lub zwiększeniu) przy zachowaniu stałych warunków umowy i ceny jednostkowej. Rozliczenie nastąpi wg faktycznej ilości usuniętych wyrobów zawierających azbest – zgodnej z kartami przekazania odpadów.
 
4. Podstawą do wystawienia faktury VAT będzie protokół odbioru prac.
 
5. Wykonawca wystawi odrębnie faktury VAT:
- w wysokości 85% całkowitego kosztu zadania na Gminę Srokowo,
- w wysokości 15% całości kosztów dla każdej nieruchomości wystawioną na podmiot, od którego jest usuwany azbest.
 
6. Termin realizacji przedmiotu zamówienia ustala się do dnia 31.08.2016 r.
 
7. Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć określoną część prac podwykonawcom zobowiązany jest wskazać w ofercie zakres tych prac.
 
8. Warunki udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.
Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą:
- posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
- posiadać wiedzę i doświadczenie,
- dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
- znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana zgodnie z formułą „spełnia - nie spełnia” w oparciu o oświadczenia i dokumenty złożone przez wykonawcę w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. nie spełnienie, chociażby jednego warunku, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.
 
9. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, jakie muszą dostarczyć wykonawcy:
1) wypełniony formularz oferty - wg załącznika nr 1,
2) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, którego wzór stanowi załącznik nr 2,
3) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
4) kopia zezwolenia na transport odpadów niebezpiecznych zawierających azbest lub kopia umowy i zezwolenia z firmą transportów niebezpiecznych,
5) dokumenty potwierdzające ukończenie szkolenia/seminarium/kursu w zakresie zasad BHP przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest, co najmniej dwóch osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
6) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
Uwaga: Dokumenty składane jako kopia wymagają poświadczenia „za zgodność z oryginałem” przez osobę uprawnioną/osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy.
 
10. Sposób przygotowania oferty.
Wykonawca powinien sporządzić ofertę na wymaganym formularzu ofertowym (wg załącznika nr 1), podając cenę netto, podatek VAT, cenę brutto.
Cena podana w ofercie powinna być wyrażona w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Oferta winna zawierać nazwę i adres wykonawcy oraz podpis osoby uprawnionej lub upoważnionej do występowania w imieniu wykonawcy, przy czym podpis musi być czytelny lub opisany pieczątką imienną.
Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych.
Ofertę należy napisać w języku polskim, w sposób czytelny, na maszynie, komputerze lub czytelnym pismem ręcznym.
Oferty nieczytelne zostaną odrzucone. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 
11. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 24.06.2016 roku, do godz. 10:00 w zaklejonej kopercie w siedzibie Zamawiającego - Urząd Gminy Srokowo, Plac Rynkowy 1, 11 - 420 Srokowo, pokój nr 9 – sekretariat.
Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy oraz napis: Oferta na zadanie: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Srokowo”. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 24.06.2016 roku o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego - Urząd Gminy Srokowo, Plac Rynkowy 1, 11 - 420 Srokowo, pokój nr 10.
Wszystkie oferty otrzymane po wymienionym wyżej terminie zostaną zwrócone wykonawcom bez otwierania.
 
12. Kryterium oceny ofert: Cena – 100 %.
O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będzie najniższa łączna cena brutto oferty zgodna z pkt 3 formularza oferty.
 
13. Osoba do kontaktu:
Dorota Duda w godzinach pracy Urzędu (800-1500), tel. (089) 754-45-24.
 
14. Załączniki:
Załącznik nr 1 - formularz oferty,
Załącznik nr 2 - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
Załącznik nr 3 - wykaz nieruchomości,
Załącznik nr 4 - projekt umowy.
 
Wójt Gminy Srokowo
Franciszek Andruszkiewicz

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Srokowo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Dorota Duda
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-06-16
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Franciszek Andruszkiewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-06-16 14:26:51
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Mariusz Daćko
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-06-16 14:30:52
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Mariusz Daćko
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-07-07 14:23:58
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
559 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony