ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Srokowo
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Plan Pracy Rady Gminy Srokowo

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Plan Pracy Rady Gminy Srokowo na 2023 r.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Plan pracy Rady Gminy Srokowo na 2024 r.
 
M-c styczeń:
1. Uchwalenie ramowego planu pracy Rady Gminy na 2024 r.
2. Uchwalenie ramowych planów pracy komisji stałych Rady Gminy na 2024 r.
 
M-c luty:
1. Informacja o pozyskanych przez gminę środkach zewnętrznych w 2023 r.
2. Analiza działań i form promocji w Gminie Srokowo w 2023 r.
3. Informacja dotycząca funkcjonowania transportu publicznego w Gminie Srokowo.
 
M-c marzec:
1. Ocena stanu dróg i chodników gminnych oraz perspektywy w zakresie ich remontu lub modernizacji.
2. Informacja na temat zadłużenia gminy wg stanu na 31.12.2023 r.
3. Ocena stanu przygotowań do realizacji zadań inwestycyjnych w 2024 roku.
4. Przyjęcie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Srokowo na 2024 r.
5. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Srokowo za 2023 r.
6. Sprawozdanie z realizacji Programu Wspierania Rodziny w Gminie Srokowo na lata 2022-2024 za 2023 rok.
 
M-c kwiecień:
1. Sprawozdanie z działalności GOPS Srokowo za 2023 r.
2. Ocena zasobów pomocy społecznej Gminy Srokowo za rok 2023.
3. Sprawozdanie Wójta Gminy z realizacji programu współpracy Gminy Srokowo z organizacjami pozarządowymi za 2023 r.
4. Ocena stanu przygotowań do realizacji przychodów ze sprzedaży składników majątkowych i zdolności kredytowej Gminy.
 
M-c maj:
1. Analiza informacji dotyczącej przygotowania funkcjonowania kompleksu nad jeziorem Rydzówka na nowy sezon 2024 r.
2. Analiza sprawozdania finansowego Gminy Srokowo za 2023 rok w tym jednostek organizacyjnych gminy.
3. Analiza stanu bezrobocia na terenie Gminy oraz możliwości przeciwdziałania bezrobociu.
4. Informacja dotycząca pozyskiwania i wykorzystania środków zewnętrznych na rok 2024.
5. Ocena bezpieczeństwa i porządku publicznego w Gminie Srokowo za 2023 r. oraz informacja o aktualnym stanie bezpieczeństwa.
6. Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2023 r.
7. Raport Wójta Gminy z wykonania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2023 r.
8. Analiza wpływu czynników zewnętrznych na bieżącą kondycję budżetu Gminy i WPF.
 
M-c czerwiec:
1. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Srokowo za 2023 r.
2. Raport Wójta o stanie gminy (przeprowadzenie debaty).
3. Podjęcie uchwały o udzieleniu bądź nieudzieleniu wójtowi wotum zaufania.
4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia bądź nieudzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Srokowo.
5. Informacja o organizacji czasu wolnego w czasie wakacji dla dzieci i młodzieży szkolnej Gminy Srokowo – GOK, animatorzy sportu i inne podmioty.
6. Ocena stanu technicznego placów zabaw i obiektów sportowych na terenie gminy.
7. Informacja merytoryczna dotycząca funkcjonowania świetlic wiejskich w gminie Srokowo w 2023 r. oraz z dalszym ich funkcjonowaniem w roku 2024.
 
M-c lipiec:
Przerwa letnia - urlopowa
 
M-c sierpień:
1. Wykonanie budżetu gminy Srokowo za I półrocze 2024 r.
2. Przygotowanie szkoły do nowego roku szkolnego 2024/2025. Przegląd placówek.
3. Stan bezpieczeństwa dowożenia dzieci.
4. Ocena stanu dróg gminnych i powiatowych – wypracowanie wniosków do budżetu powiatu kętrzyńskiego na 2025 rok.
 
M-c wrzesień:
1. Ocena realizacji działań w zakresie promocji gminy i pozyskiwania środków zewnętrznych za I półrocze 2024 r.
2. Ocena stopnia realizacji zadań z funduszu sołeckiego w I półroczu 2024 r.
3. Informacja na temat założeń do budżetu Gminy na 2025 r.
4. Ocena stanu ochrony środowiska w gminie, gospodarka odpadami.
5. Informacja dotycząca kosztów gospodarki odpadami i ściekami na terenie Gminy Srokowo.
 
M-c październik:
1. Informacja o stanie realizacji zadań inwestycyjnych za trzy kwartały 2024 r.
2. Podjęcie uchwał w sprawie uchwalenia podatków i opłat lokalnych na 2025 r.
3. Analiza informacji merytorycznej funkcjonowania GOK w Srokowie.
4. Informacja o przygotowaniu gminy do sezonu zimowego 2024/2025.
5. Informacja Wójta o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Srokowo w roku szkolnym 2023/2024.
 
M-c listopad:
1. Analiza zobowiązań podatkowych za trzy kwartały 2024 r.
2. Informacja o stanie mienia gminnego na dzień 31 października 2024 r.
3. Prace nad projektem budżetu Gminy Srokowo na 2024 r. i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2032.
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Srokowo z organizacjami pozarządowymi w 2025 r.
5. Uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Srokowo na rok 2025-2027.
6. Informacja Wójta Gminy i Przewodniczącego Rady Gminy o wynikach analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez osoby do tego zobowiązane.
 
M-c grudzień:
1. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Srokowo na 2025 – 2032 r.
2. Uchwalenie budżetu Gminy Srokowo na 2025 r.
3. Uchwalenie ramowego planu pracy Rady Gminy na 2025 r.
4. Uchwalenie ramowych planów pracy komisji stałych Rady Gminy na 2025 r.
 
CAŁY ROK
1. Sprawy bieżące wynikające z pracy organów gminy.
2. Sukcesywne podejmowanie uchwał wynikających z kompetencji Rady Gminy.
3. W miarę potrzeb włączenie tematyki wynikającej z wniosków radnych i Wójta Gminy.
 
Rada Gminy w każdym czasie może dokonać zmian i uzupełnić plan pracy.
 
Przewodniczący Rady Gminy
Piotr Dziadoń

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Srokowo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-01-31
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Olga Szostek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-01-31 13:13:46
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Mariusz Daćko
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-01-31 13:13:49
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Mariusz Daćko
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-01-31 13:13:49
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
475 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »