ˆ

Akty prawne

Pobierz dane XMLAkt prawny: III/24/2018Drukuj informacjęAkt prawny: III/24/2018

Szczegóły informacji

III/24/2018

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: III/2018

Kadencja: VIII kadencja

Data wejścia w życie: Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko Mazurskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2019r

Data podjęcia/podpisania: 2018-12-27

Tytuł aktu:

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Srokowo na 2019 r.

Na podstawie:

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c , d oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018r poz. 994 ze zmianami ) oraz art. 211 , art. 212, art. 214, art. 215, art. 222 , art. 235 , art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r poz. 2077 z późniejszymi zmianami)

Treść:

Rada Gminy uchwala, co następuje:
 
§ 1
Dochody budżetu gminy w wysokości 18 380 714,70 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości - 15 834 252,40 zł, dochody majątkowe w wysokości – 2 546 462,30 zł.
 
§ 2
1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 17 865 714,70 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. z tego: wydatki bieżące w wysokości 15 030 549,85 zł, wydatki majątkowe w wysokości 2 835 164,85 zł.
2. Wydatki na zadania inwestycyjne w 2019 roku w wysokości 2 450 164,85 zł, pozostałe zadania majątkowe 385 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 2 276 464 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
4. Dochody i wydatki związane z realizacją:
- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 5 ;
- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 6.
 
§ 3
Nadwyżka budżetu Gminy wynosi 515 000 zł i przeznaczona zostaje w całości na pokrycie spłat zaciągniętych pożyczek w latach poprzednich.
 
§ 4
Przychody budżetu w wysokości 0 zł, rozchody w wysokości 515 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.
 
§ 5
Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych kredytów, zaciąganych na:
1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 400 000,00 zł
 
§ 6
1.Ustala się dochody w kwocie 47 100,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 47 110,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 3 500,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
 
§ 7
Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r – Prawo ochrony środowiska (Dz. U z 2017 r poz. 519) w wysokościach - dochody 8 000,00 zł - wydatki 8 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 8 § 8 Wydatki budżetu na 2019 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – 222 658,58 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego – na łączną kwotę 222 658,58 zł – zgodnie z załącznikiem nr 9
 
§ 9
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 10
 
§ 10
1. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 1 352 760,00 zł, w tym dotacja przedmiotowa z budżetu 47 600 zł koszty – 1 352 760,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11 2. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi sfinansowanych: dochody 151 000 zł wydatki 151 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 12
 
§ 11
Kwota rezerw wynosi 380 000 zł. z tego:
* rezerwa ogólna - 80 000,00 zł.
* rezerwa celowa na zadania bieżące realizowane z udziałem środków zewnętrznych-20 000zł
* rezerwa celowa w wysokości 45 000 zł na wydatki związane z zarzadzaniem kryzysowym,
* rezerwa celowa na zadania inwestycyjne realizowane z udziałem środków zewnętrznych 30 000zł.
* rezerwa na odprawy emerytalne 205 000zł
 
§ 12
1. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 uchwały na finansowanie przejściowego i planowanego deficytu.
2. Ponadto upoważnia się Wójta do :
1) przekazywania uprawnień jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
2) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do:
- dokonywania zmian w planie wydatków bieżących, polegających na dokonywaniu przeniesień wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w dziale, z wyłączeniem zmian kwot dotacji,
- przenoszenia kwot między zadaniami inwestycyjnymi w ramach tego samego działu i rozdziału nie powodujących likwidacji żadnego z zadań.
3) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym gminy, tj. do dokonywania zmian w planie finansowym dochodów samorządowej jednostki budżetowej oraz przenoszenia wydatków w planie finansowym jednostki bez zwiększania wynagrodzeń i środków na wydatki majątkowe
4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.
 
§ 13
Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Srokowo.
 
§ 14
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko Mazurskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2019r
 
Przewodniczący Rady Gminy
Piotr Dziadoń

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Srokowo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Małgorzata Cwalina
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-01-03
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Piotr Dziadoń
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-01-03 11:12:37
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Mariusz Daćko
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-01-03 11:24:28
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Mariusz Daćko
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-01-03 11:24:28
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
346 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony