ˆ

Akty prawne

Pobierz dane XMLAkt prawny: XV/94/2019Drukuj informacjęAkt prawny: XV/94/2019

Szczegóły informacji

XV/94/2019

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: XV/2019

Kadencja: VIII kadencja

Data wejścia w życie: Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko Mazurskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2020r

Data podjęcia/podpisania: 2019-12-20

Tytuł aktu:

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Srokowo na 2020r.

Na podstawie:

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c , d oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019r poz. 506 ze zmianami ) oraz art. 211 , art. 212, art. 214, art. 215, art. 222 , art. 235 , art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r poz. 2077 z późniejszymi zmianami)

Treść:

Rada Gminy uchwala, co następuje:
 
§ 1
Dochody budżetu gminy w wysokości 19 022 512,66 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości - 17 518 143,82 zł, dochody majątkowe w wysokości – 1 504 368,84 zł.
 
§ 2
1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 20 759 840,08 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. z tego: wydatki bieżące w wysokości 17 026 821,69 zł, wydatki majątkowe w wysokości 3 733 018,39 zł.
2. Wydatki na zadania majątkowe kwota 3 733 018,39 zł w tym na zadania inwestycyjne w 2020 roku w wysokości 3 381 685,05 zł, pozostałe zadania majątkowe 351 333,34 zł zgodnie z załącznikiem nr 3. 3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 2 539 519,76 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
4. Dochody i wydatki związane z realizacją:
- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 5 ;
- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 6.
 
§ 3
Deficyt budżetu wynosi 1 737 327,42 zł i zostanie pokryty pożyczkami: z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 1 000 000zł, Banku Gospodarstwa Krajowego– 300 000zł - na wyprzedzające finansowanie , oraz nadwyżką budżetową w wysokości - 437 327,42 zł.
 
§ 4
Przychody budżetu w wysokości: 2 187 327,42 zł, rozchody w wysokości 450 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.
 
§ 5
Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych kredytów, zaciąganych na:
- finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 300 000,00 zł
- wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 300 000 zł
- na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie -1 000 000 zł
 
§ 6
1.Ustala się dochody w kwocie 47 463,82 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 43 847,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 3 618,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
 
§ 7
Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r – Prawo ochrony środowiska (Dz. U z 2017 r poz. 519) w wysokościach
- dochody 4 000,00 zł
- wydatki 4 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 8
 
§ 8
Wydatki budżetu na 2019 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – 230 454,04 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego – na łączną kwotę 230 454,04 zł – zgodnie z załącznikiem nr 9
 
§ 9
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 10
 
§ 10
1. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie dla samorządowych zakładów budżetowych:
przychody – 2 010 920 zł , w tym dotacja przedmiotowa z budżetu 614 860 zł koszty – 2 092 330 ,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11
1. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi sfinansowanych: dochody 151 000 zł wydatki 151 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 12
 
§ 11
Kwota rezerw wynosi 363 730 zł. z tego:
* rezerwa ogólna - 38 000,00 zł.
* rezerwa celowa na zadania bieżące realizowane z udziałem środków zewnętrznych -20 000zł
* rezerwa celowa w wysokości 55 000 zł na wydatki związane z zarzadzaniem kryzysowym,
* rezerwa celowa na zadania inwestycyjne realizowane z udziałem środków zewnętrznych 50 000zł.
* rezerwa na podwyżki i odprawy emerytalne w jednostkach budżetowych 200 730zł
 
§ 12
1. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 uchwały na finansowanie przejściowego i planowanego deficytu.
2. Ponadto upoważnia się Wójta do :
1) przekazywania uprawnień jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
2) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do:
- dokonywania zmian w planie wydatków bieżących, polegających na dokonywaniu przeniesień wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w dziale, z wyłączeniem zmian kwot dotacji,
- przenoszenia kwot między zadaniami inwestycyjnymi w ramach tego samego działu i rozdziału nie powodujących likwidacji żadnego z zadań.
3) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym gminy, tj. do dokonywania zmian w planie finansowym dochodów samorządowej jednostki budżetowej oraz przenoszenia wydatków w planie finansowym jednostki bez zwiększania wynagrodzeń i środków na wydatki majątkowe
4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.
 
§ 13
Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Srokowo.
 
§ 14
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko Mazurskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2020r
 
 
Przewodniczący Rady Gminy
Piotr Dziadoń

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Srokowo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-12-24
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Małgorzata Cwalina
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-12-24 07:03:59
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Mariusz Daćko
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-12-24 07:32:06
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Mariusz Daćko
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-12-24 07:32:06
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
250 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony