ˆ

Akty prawne

Pobierz dane XMLAkt prawny: XXVIII/155/2021Drukuj informacjęAkt prawny: XXVIII/155/2021

Szczegóły informacji

XXVIII/155/2021

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: XXVIII/2021

Kadencja: VIII kadencja

Data wejścia w życie: Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2021r

Data podjęcia/podpisania: 2021-01-28

Tytuł aktu:

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Srokowo na 2021r.

Na podstawie:

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c , d oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020r poz. 713 ze zmianami ) oraz art. 211 , art. 212, art. 214, art. 215, art. 222 , art. 235 , art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r poz. 869 z późniejszymi zmianami)

Treść:

Rada Gminy uchwala, co następuje:
 
§ 1
Dochody budżetu gminy w wysokości 20 017 950,71 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:
dochody bieżące w wysokości - 17 953 205,00 zł,
dochody majątkowe w wysokości – 2 064 745,71zł.
 
§ 2
1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 21 500 597,07 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. z tego:
wydatki bieżące w wysokości 18 050 608,03 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 3 449 989,04 zł.
 
2. Wydatki majątkowe w kwocie 3 449 989,04zł w tym na zadania inwestycyjne w wysokości 3 098 655,70 zł. oraz pozostałe zadania majątkowe 301 333,34 zł, rezerwa na zadania inwestycyjne 50 000zł zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi zgodnie z załącznikiem nr 4.
4. Dochody i wydatki związane z realizacją:
- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 5 ;
- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 6.
 
§ 3
Deficyt budżetu wynosi 1482 646,36 zł i zostanie pokryty przychodami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1 100 000 zł, pożyczką na wyprzedzające finansowanie w kwocie 256 600zł oraz nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 126 046,36zł
 
§ 4
Przychody budżetu w wysokości 1 932 647,26 zł, rozchody w wysokości 450 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.
 
§ 5
Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych kredytów, zaciąganych na:
- finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 300 000,00 zł
- wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 256 600 zł
 
§ 6
1.Ustala się dochody w kwocie 50 500 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 47 220,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 3 636,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
 
§ 7
Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r – Prawo ochrony środowiska (Dz. U z 2020 r poz.1219 ze zmianami ) w wysokościach
- dochody 4 000,00 zł
- wydatki 4 000,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 8
 
§ 8
Wydatki budżetu na 2021 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – 266 667,37 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego – na łączną kwotę 266 667,37 zł – zgodnie z załącznikiem nr 9
 
§ 9
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 10
 
§ 10
1. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie dla samorządowych zakładów budżetowych:
przychody – 2 432 020 zł, w tym dotacja przedmiotowa z budżetu 714 140 zł
koszty – 2 454 800 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11
2. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi sfinansowanych:
dochody 153 000 zł
wydatki 153 000 zł zgodnie
z załącznikiem nr 12
 
§ 11
Kwota rezerw wynosi 604 746,09 zł. z tego:
- rezerwa ogólna - 95 000,00 zł.
- rezerwa celowa na zadania bieżące realizowane z udziałem środków zewnętrznych-20 000zł
- rezerwa celowa w wysokości 70 000 zł na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym,
- rezerwa na podwyżki i odprawy emerytalne w jednostkach budżetowych 369 746,09 zł
- rezerwa celowa na zadania inwestycyjne realizowane z udziałem środków zewnętrznych 50 000zł.
 
§ 12
Plan przychodów w kwocie 1 100 000zł oraz plan wydatków w kwocie 1 100 000zł związanych z realizacją inwestycji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zgodnie z załącznikiem nr 13
 
§ 13
Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat za zagospodarowanie odpadów o których mowa w art. 6r ust.1aa , ustawy z dnia 13 września 1996r – o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U z 2020r poz.1439) w wysokościach
- dochody 0,00 zł
- wydatki 0,00 zł
 
§ 14
1. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 uchwały na finansowanie przejściowego i planowanego deficytu.
2. Ponadto upoważnia się Wójta do :
1) przekazywania uprawnień jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
2) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do:
- dokonywania zmian w planie wydatków bieżących, polegających na dokonywaniu przeniesień wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w dziale, z wyłączeniem zmian kwot dotacji,
- przenoszenia kwot między zadaniami inwestycyjnymi w ramach tego samego działu i rozdziału nie powodujących likwidacji żadnego z zadań.
3) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym gminy, tj. do dokonywania zmian w planie finansowym dochodów samorządowej jednostki budżetowej oraz przenoszenia wydatków w planie finansowym jednostki bez zwiększania wynagrodzeń i środków na wydatki majątkowe
4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.
 
§ 15
Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Srokowo.
 
§ 16
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2021r
 
Przewodniczący Rady Gminy
Piotr Dziadoń

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Srokowo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-02-02
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Małgorzata Cwalina
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-02-02 14:31:38
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Mariusz Daćko
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-02-02 14:40:40
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Mariusz Daćko
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-02-03 08:38:04
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
200 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony