ˆ

Akty prawne

Pobierz dane XMLAkt prawny: XLI/222/2022Drukuj informacjęAkt prawny: XLI/222/2022

Szczegóły informacji

XLI/222/2022

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: XLI/2022

Kadencja: VIII kadencja

Data podjęcia/podpisania: 2022-01-28

Data wejścia w życie: Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko Mazurskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2022r

Tytuł aktu:

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Srokowo na 2022 r.

Na podstawie:

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c , d oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020r poz. 713 ze zmianami ) oraz art. 211 , art. 212, art. 214, art. 215, art. 222 , art. 235 , art. 236, art. 237, art. 239,  art. 258,  art. 264 ust. 3  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r poz. 869 z późniejszymi zmianami)

Treść:

Rada Gminy uchwala, co następuje:
 
§ 1
Dochody budżetu gminy w wysokości 24 177 967,69 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:
dochody bieżące w wysokości - 17 414 108,69zł,
dochody majątkowe w wysokości – 6 763 859,00zł.
 
§ 2
1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 27 448 077,02 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. z tego:
wydatki bieżące w wysokości 19 582 086,89zł,
wydatki majątkowe w wysokości 7 865 990,13 zł.
2. Wydatki majątkowe w kwocie 7 865 990,13zł w tym na zadania inwestycyjne w wysokości 7 375,990,13zł. oraz pozostałe zadania majątkowe 410 000 zł, rezerwa na zadania inwestycyjne 80 000zł zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi zgodnie z załącznikiem nr 4.
4. Dochody i wydatki związane z realizacją:
- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 5a i 5b ;
-zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 6.
 
§ 3
Deficyt budżetu wynosi 3 270 109,33 zł i zostanie pokryty przychodami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 600 000 zł, nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 2 670 109,33zł
 
§ 4
Przychody budżetu w wysokości 3 670 109,33 zł, rozchody w wysokości 400 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.
 
§ 5
Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych kredytów, zaciąganych na:
- finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 300 000,00 zł
 
§ 6
1.Ustala się dochody w kwocie 55 502,36 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 51 026,36 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 4 476,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
 
§ 7
Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r – Prawo ochrony środowiska (Dz. U z 2020 r poz.1219 ze zmianami ) w wysokościach
- dochody 3 000,00 zł
- wydatki 3 000,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 8
 
§ 8
Wydatki budżetu na 2022 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – 257 965,15 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego – na łączną kwotę 257 965,15 zł – zgodnie z załącznikiem nr 9
 
§ 9
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 10
 
§ 10
1. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 2 431 361 zł, w tym dotacja przedmiotowa z budżetu 789 021 zł koszty – 2 433 262,11 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11
2. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi sfinansowanych: dochody 101 000 zł wydatki 101 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 12
 
§ 11
Kwota rezerw wynosi 950 000 zł. z tego:
* rezerwa ogólna - 120 000,00 zł.
* rezerwa celowa na zadania bieżące realizowane z udziałem środków zewnętrznych-40 000zł
* rezerwa celowa w wysokości 190 000 zł na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym,
* rezerwa na wynagrodzenia w tym na podwyżki i odprawy emerytalne w jednostkach budżetowych 520 000 zł
* rezerwa celowa na zadania inwestycyjne realizowane z udziałem środków zewnętrznych 80 000zł.
 
§ 12
Plan przychodów z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 600 000zł i dochodów w kwocie 4500 000 zł z Nowego Ładu oraz plan wydatków w kwocie 5 100 000 zł związanych z realizacją inwestycji w ramach tych Funduszy zgodnie z załącznikiem nr 13
 
§ 13
Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat za zagospodarowanie odpadów o których mowa w art. 6r ust.1a , ustawy z dnia 13 września 1996r – o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U z 2020r poz.1439) w wysokościach - dochody 0,00 zł - wydatki 0,00 zł
 
§ 14
1. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 uchwały na finansowanie przejściowego deficytu.
2. Ponadto upoważnia się Wójta do :
1) przekazywania uprawnień jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
2) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do: - dokonywania zmian w planie wydatków bieżących, polegających na dokonywaniu przeniesień wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w dziale, z wyłączeniem zmian kwot dotacji,
3) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym gminy, tj. do dokonywania zmian w planie finansowym dochodów samorządowej jednostki budżetowej oraz przenoszenia wydatków w planie finansowym jednostki bez zwiększania wynagrodzeń i środków na wydatki majątkowe
4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.
 
§ 15
Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Srokowo.
 
§ 16
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko Mazurskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2022r
 
Przewodniczący Rady Gminy
Piotr Dziadoń

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Srokowo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-02-01
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Małgorzata Cwalina
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-02-01 07:22:12
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Mariusz Daćko
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-02-01 07:50:18
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Mariusz Daćko
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-02-01 07:50:18
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
139 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony