ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 141
Data podjęcia
2021-06-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/145/20 Rady Gminy Srokowo z dnia 14 grudnia 2020 roku w sprawie „Rocznego Programu współpracy Gminy Srokowo na rok 2021 z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”
Nr aktu prawnego
XXXIV/190/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 142
Data podjęcia
2021-06-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady
Tytuł aktu
w sprawie: udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Srokowo
Nr aktu prawnego
XXXIV/189/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 143
Data podjęcia
2021-06-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady
Tytuł aktu
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Srokowo za rok 2020
Nr aktu prawnego
XXXIV/188/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 144
Data podjęcia
2021-06-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Srokowo wotum zaufania
Nr aktu prawnego
XXXIV/187/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 145
Data podjęcia
2021-06-08
Grupa tematyczna
Zarządzenia Dyrektora CUS
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych Gminy Srokowo w latach 2021 - 2023
Nr aktu prawnego
30/2021/CUS
Status
Obowiązujący
Lp: 146
Data podjęcia
2021-05-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady
Tytuł aktu
w sprawie: zmiany budżetu gminy Srokowo na 2021r.
Nr aktu prawnego
XXXIII/185/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 147
Data podjęcia
2021-06-07
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących wprowadzonej zmiany do projektu Programu współpracy Gminy Srokowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok
Nr aktu prawnego
71/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 148
Data podjęcia
2021-05-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady
Tytuł aktu
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Srokowo na lata 2021– 2024
Nr aktu prawnego
XXXIII/184/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 149
Data podjęcia
2021-05-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady
Tytuł aktu
w sprawie: przyjęcia przez Radę Gminy oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy z wieloletnim programem opracowania planów miejscowych
Nr aktu prawnego
XXXIII/183/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 150
Data podjęcia
2021-05-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia zadania z zakresu administracji rządowej, dotyczącego obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych w 2021 r.
Nr aktu prawnego
XXXIII/186/2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji