ˆ

Akty prawne

Pobierz dane XMLAkt prawny: V/21/11Drukuj informacjęAkt prawny: V/21/11

Szczegóły informacji

V/21/11

Rodzaj: Nieokreślony

Status: Obowiązujący

Sesja: II/2011

Kadencja: VI kadencja

Data wejścia w życie: Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym województwa Warmińsko Mazurskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2011r

Data podjęcia/podpisania: 2011-02-28

Tytuł aktu:

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Srokowo na 2011 r.

Na podstawie:

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c , d oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z późn. zm.) oraz art. 211 , art. 212 , art. 214 , art. 215 , art. 222 , art. 235 , art. 236, art. 237 , art. 239 , art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241 z póż. zm.)

Treść:

Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1
Dochody budżetu gminy w wysokości 13 412 822 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:
dochody bieżące w wysokości 10 187367 zł,
dochody majątkowe w wysokości 3 225 455 zł.
§ 2
1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 14 721 803 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. z tego:
wydatki bieżące w wysokości 10 234 846 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 4 486 957 zł.
2. Wydatki inwestycyjne w 2011 roku w wysokości 3 755 410 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3 .
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 1 890 353 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
4. Dochody i wydatki związane z realizacją:
-zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 5 ;
- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 6.
§ 3
Deficyt budżetu gminy w wysokości 1308 981 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczek w kwocie 1308 981 zł w tym:
1) z BGK na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze srodków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie - 678 615 zł.( w tym II transza pożyczki z 2010 r w kwocie 498 615 zł)
2) z II transzy pożyczki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie w kwocie 630 366zł( umowa zawarta w 2010r )
§ 4
Przychody budżetu w wysokości 4 359 436 zł, rozchody w wysokości 3 050 455 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.
§ 5
Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych kredytów, zaciąganych na:
1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 200 000 zł ;
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 308 981 zł ;
3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 678 615 zł
§ 6
1. Ustala się dochody w kwocie 42 500 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 35 500 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 7 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
§ 7
Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar , o których mowa w art. 40 2 ustęp 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r – Prawo ochrony środowiska 7 (Dz U z 2008 r Nr 25 poz.150 ze zmianami):
1) dochody w wysokości 35 000 zł.
2) wydatki w wysokości 35 000 zł ( załącznik nr 8)
§ 8
Wydatki budżetu na 2011 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – 159 767,23 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego – na łączną kwotę 159 767,23 zł – zgodnie z załącznikiem nr 9.
§ 9
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 10.
§ 10
1. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 1 107 300 zł, koszty - 1 107 300 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11
2. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi sfinansowanych: dochody 181 300.zł wydatki 181 300 zł zgodnie z załącznikiem nr 12
§ 11
1. Określa się łączną kwotę pożyczek udzielonych w roku budżetowym 2011 w wysokości 20 000 zł.
2. Określa się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielonych w roku budżetowym 2011 w wysokości 20 000 zł.
§ 12
1.Rezerwa ogólna wynosi 130 000zł. z tego:
Rezerwa celowa wynosi: 100 000 zł., w tym:
- 15 000 zł na wydatki w oświacie.
- 20 000 zł na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych.
- 65 000zł na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym.
§ 13
1. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 uchwały na :
1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu,
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu,
3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
2. Ponadto upoważnia się Wójta do :
1) przekazywania uprawnień jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, 2) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do: -dokonywania zmian w planie wydatków bieżących, polegających na dokonywaniu przeniesień wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w dziale, nie powodujące zmian: wynagrodzeń osobowych, dotacji i wydatków majątkowych,
- do przenoszenia kwot między zadaniami inwestycyjnymi w ramach tego samego działu i rozdziału nie powodujących likwidacji żadnego z zadań. 3) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym gminy, tj. do dokonywania zmian w planie finansowym dochodów samorządowej jednostki budżetowej oraz przenoszenia wydatków w planie finansowym jednostki bez zwiększania wynagrodzeń i pochodnych i środków na wydatki majątkowe
4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.
§ 14
Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Srokowo.
§ 15
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym województwa Warmińsko Mazurskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2011r

Przewodniczący Rady Gminy
Aleksander Kamiński

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Srokowo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Mariusz Daćko
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2011-03-02
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Teresa Gryczka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2011-03-02 11:19:37
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Mariusz Daćko
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2011-03-03 07:06:25
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Mariusz Daćko
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-05-05 14:02:25
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
710 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony