ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 21
Data podjęcia
2022-04-12
Grupa tematyczna
Uchwały Rady
Tytuł aktu
w sprawie: zmiany budżetu gminy Srokowo na 2022 r.
Nr aktu prawnego
XLIV/248/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 22
Data podjęcia
2022-04-12
Grupa tematyczna
Uchwały Rady
Tytuł aktu
w sprawie: przyjęcia pomocy finansowej od Powiatu Kętrzyńskiego na pomoc świadczoną przez Gminę Srokowo na rzecz obywateli Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
Nr aktu prawnego
XLIV/246/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 23
Data podjęcia
2022-04-12
Grupa tematyczna
Uchwały Rady
Tytuł aktu
w sprawie: poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso
Nr aktu prawnego
XLIV/247/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 24
Data podjęcia
2022-04-11
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w latach 2021-2023
Nr aktu prawnego
43/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 25
Data podjęcia
2022-03-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady
Tytuł aktu
w sprawie: poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso
Nr aktu prawnego
XLIII/245/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 26
Data podjęcia
2022-03-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia zadania z zakresu administracji rządowej, dotyczącego obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych w 2022 r.
Nr aktu prawnego
XLIII/242/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 27
Data podjęcia
2022-03-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady
Tytuł aktu
w sprawie: zmiany budżetu gminy Srokowo na 2022 r.
Nr aktu prawnego
XLIII/244/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 28
Data podjęcia
2022-03-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady
Tytuł aktu
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Srokowo na lata 2022– 2025
Nr aktu prawnego
XLIII/243/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 29
Data podjęcia
2022-03-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady
Tytuł aktu
w sprawie: zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkole dla której organem prowadzącym jest gmina Srokowo
Nr aktu prawnego
XLIII/241/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 30
Data podjęcia
2022-03-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii oraz Przeciwdziałania Uzależnieniom Behawioralnym w Gminie Srokowo na lata 2022-2024
Nr aktu prawnego
XLIII/240/2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji