ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Srokowo
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Pobierz dane XMLAkt prawny: XXXIX/218/13Drukuj informacjęAkt prawny: XXXIX/218/13

Szczegóły informacji

XXXIX/218/13

Rodzaj: Nieokreślony

Status: Obowiązujący

Sesja: XII/2013

Kadencja: VI kadencja

Data wejścia w życie: Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko Mazurskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2014r

Data podjęcia/podpisania: 2013-12-30

Tytuł aktu:

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Srokowo na 2014 r.

Na podstawie:

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c , d oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r poz. 594; z późn. zm.) oraz art. 211 , art. 212 , art. 214 , art. 215 , art. 222 , art. 235 , art. 236, art. 237 , art. 239 , art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241 z późn. zm.)

Treść:

Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1
Dochody budżetu gminy w wysokości 12 962 749,03 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 11 072 501,03 zł, dochody majątkowe w wysokości 1 890 248 zł.
§ 2
1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 15 623 583,90 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. z tego: wydatki bieżące w wysokości 10 778 350,68 zł, wydatki majątkowe w wysokości 4 845 233,22 zł.
2. Wydatki na zadania inwestycyjne w 2014 roku w wysokości 4 795 233,22 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 4 676 733,22 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
3. Dochody i wydatki związane z realizacją:
- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 5 ;
- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 6.
§ 3
Deficyt budżetu w wysokości 2 660 834,87 zł pokryty zostanie pożyczką z Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 1 815 000zł oraz wolnymi środkami w kwocie 845 834,87zł .
§ 4
Przychody budżetu w wysokości 3 285 834,87 zł, rozchody w wysokości 625 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.
§ 5
Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych kredytów, zaciąganych na:
1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie –200 000 zł ;
2) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 815 000 zł
§ 6
1. Ustala się dochody w kwocie 45 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 44 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 1 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
§ 7
Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar , o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r – Prawo ochrony środowiska 7 (Dz. U z 2008 r Nr 25 poz.150 ze zmianami) w wysokościach -dochody 5000zł -wydatki 5000 zł zgodnie z załącznikiem nr 12
§ 8
Wydatki budżetu na 2014 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – 188 211 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego – na łączną kwotę 188 211 zł – zgodnie z załącznikiem nr 8.
§ 9
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 9.
§ 10
1. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 1 300 520 zł, w tym dotacja przedmiotowa z budżetu 61 400 zł koszty – 1 300 520 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10
2. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi sfinansowanych: dochody 176 500 zł wydatki 176 500 zł zgodnie z załącznikiem nr 11
§ 11
Kwota rezerw wynosi 150 000 zł. z tego:
- rezerwa ogólna - 50 000 zł.
- rezerwy celowe wynosi: 100 000 zł., w tym:
-15 000 zł na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych,
- 35 000zł na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym,
- 50 000 zł na zadanie inwestycyjne w jednostce Urząd Gminy .
§ 12
1. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 uchwały na :
1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu,
-wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
2. Ponadto upoważnia się Wójta do :
1) przekazywania uprawnień jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
2) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, to jest do:
- do przenoszenia kwot między zadaniami inwestycyjnymi w ramach tego samego działu i rozdziału nie powodujących likwidacji żadnego z zadań.
3) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym gminy, tj. do dokonywania zmian w planie finansowym dochodów samorządowej jednostki budżetowej oraz przenoszenia wydatków w planie finansowym jednostki bez zwiększania wynagrodzeń i środków na wydatki majątkowe
4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.
§ 13
Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Srokowo.
§ 14
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko Mazurskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2014r.

Przewodniczący Rady Gminy
Aleksander Kamiński

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Srokowo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Mariusz Daćko
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-01-03
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Teresa Gryczka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-01-03 13:47:51
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Mariusz Daćko
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-01-03 13:59:28
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Mariusz Daćko
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-05-05 14:34:20
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1078 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony