ˆ

Akty prawne

Pobierz dane XMLAkt prawny: XV/79/15Drukuj informacjęAkt prawny: XV/79/15

Szczegóły informacji

XV/79/15

Rodzaj: Nieokreślony

Status: Obowiązujący

Sesja: XII/2015

Kadencja: VII kadencja

Data wejścia w życie: Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko Mazurskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2016r

Data podjęcia/podpisania: 2015-12-18

Tytuł aktu:

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Srokowo na 2016 r.

Na podstawie:

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c , d oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015r poz. 1515 ) oraz art. 211 , art. 212 , art. 214 , art. 215 , art. 222 , art. 235 , art. 236, art. 237 , art. 239 , art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r poz. 885 z późniejszymi zmianami)

Treść:

Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1
Dochody budżetu gminy w wysokości 12 357 607 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:
dochody bieżące w wysokości - 11 804 607 zł,
dochody majątkowe w wysokości - 553 000 zł.
§ 2
1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 16 491 250,40 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. z tego: wydatki bieżące w wysokości 10 902 208,61 zł, wydatki majątkowe w wysokości 5 589 041 79 zł.
2. Wydatki na zadania inwestycyjne w 2016 roku w wysokości 5 421 741,79 zł oraz pozostałe zadania majątkowe 167 300zł zgodnie z załącznikiem nr 3 i 3a.
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 5 200 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
4.
Dochody i wydatki związane z realizacją: - zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 5 ; - zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 6.
§ 3
Niedobór budżetu wynosi 4 133 643,40 zł i zostanie pokryty pożyczkami w wysokości 3 720 010 zł. z Banku Gospodarstwa Krajowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wolnymi środkami w kwocie 413 633,40zł
§ 4
Przychody budżetu w wysokości 4 631 643,40 zł, rozchody w wysokości 498 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.
§ 5
Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych kredytów, zaciąganych na:
1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie –300 000 zł ;
2) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 3 718 010 zł
3) na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 2 000zł
4) sfinansowanie spłat rat pożyczek w kwocie 498 000zł
§ 6
1. Ustala się dochody w kwocie 42 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 39 500 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 2 500 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
§ 7
Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar , o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r – Prawo ochrony środowiska (Dz. U z 2013 r poz.1232 ze zmianami) w wysokościach: - dochody 8 000zł - wydatki 8 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 8
§ 8
Wydatki budżetu na 2016 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę –164 498,10 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego – na łączną kwotę 164 498,10 zł – zgodnie z załącznikiem nr 9
§ 9
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 10.
§ 10
1. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 1 184 760 zł, w tym dotacja przedmiotowa z budżetu 47 600 zł koszty – 1 184 760 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11 2. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi sfinansowanych: dochody 186 800 zł wydatki 186 800 zł zgodnie z załącznikiem nr 12
§ 11
Kwota rezerw wynosi 90 000 zł. z tego: - rezerwa ogólna - 60 000 zł. - rezerwa celowa wynosi 30 000zł na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym,
§ 12
1. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 uchwały na :
1) finansowanie przejściowego i planowanego deficytu budżetu,
2. Ponadto upoważnia się Wójta do :
1) przekazywania uprawnień jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
2) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do:
- dokonywania zmian w planie wydatków bieżących, polegających na dokonywaniu przeniesień wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w dziale, z wyłączeniem zmian w wynagrodzeniach osobowych i kwotach dotacji,
- przenoszenia kwot między zadaniami inwestycyjnymi w ramach tego samego działu i rozdziału nie powodujących likwidacji żadnego z zadań.
3) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym gminy, tj. do dokonywania zmian w planie finansowym dochodów samorządowej jednostki budżetowej oraz przenoszenia wydatków w planie finansowym jednostki bez zwiększania wynagrodzeń i środków na wydatki majątkowe
4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.
§ 13
Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Srokowo.
§ 14
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko Mazurskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2016r.


Przewodniczący Rady Gminy
Aleksander Kamiński

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Srokowo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Mariusz Daćko
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-12-28
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Małgorzata Cwalina
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-12-28 11:17:56
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Mariusz Daćko
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-12-28 11:24:18
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Mariusz Daćko
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-12-28 12:24:18
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
637 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony