ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Srokowo
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Pobierz dane XMLAkt prawny: 68/16Drukuj informacjęAkt prawny: 68/16

Szczegóły informacji

68/16

Rodzaj: Zarządzenie

Status: Obowiązujący

Sesja: Nie dotyczy

Kadencja: Zarządzenia

Data wejścia w życie: Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Data podjęcia/podpisania: 2016-08-02

Tytuł aktu:

w sprawie sposobu postępowania przy załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowej

Na podstawie:

Na podstawie art. 16 ust. 2. ustawy z 07 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2005r Nr 169, poz. 1414 ze zm.),

Treść:

zarządzam, co następuje:
§1.
Zarządzenie określa:
1. Sposób postępowania pracowników Urzędu Gminy w Srokowie, zwanego dalej Urzędem, wobec działań podejmowanych przez podmioty wykonujące:
1) zawodową działalność lobbingową o której mowa w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 2005r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa, oraz
2) czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej bez wpisu do rejestru podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową, zwanego dalej rejestrem,
2. Sposób dokumentowania kontaktów podejmowanych przez podmioty, o których mowa w pkt 1.
§2.
Koordynowanie czynności w zakresie działalności lobbingowej należy do referenta do spraw organizacyjnych zwanego dalej koordynatorem.
§3.
Ilekroć w niniejszym zarządzeniu jest mowa o ,,ustawie’’, należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 lipca 2005r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2005r. Nr 169, poz. 1414 ze zm.).
§4.
Podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową mogą zgłaszać do organów gminy:
1. Wnioski o podjęcie określonej inicjatywy uchwałodawczej;
2. Propozycji rozwiązań prawnych;
3. Opinie na temat proponowanych rozwiązań prawnych, zawierające opis przewidywanych skutków ich wprowadzenia;
4. Propozycje odbycia spotkań w celu omówienia określonej kwestii uregulowanej prawnie lub wymagającej takiej regulacji;
5. Zgłoszenia zainteresowania pracami nad projektem aktu normatywnego, w formie zgłoszenia, o którym mowa w art. 7 ustawy.
§5.
Podmioty o których mowa w §4 do wniosku, którego przekazuje się Koordynatorowi celem zarejestrowania w zbiorczym rejestrze dołączają:
1. Oświadczenie o wpisie do rejestru podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową stanowiącą załącznik Nr 1 do zarządzenia.
2. Oświadczenie wskazujące podmioty na rzecz których prowadzona jest zawodowa działalność lobbingowa stanowiąca załącznik Nr 2 do zarządzenia.
§6.
1. Po otrzymaniu zgłoszenia do podmiotu wykonującego działalność lobbingową koordynator podejmuje następujące czynności:
1) rejestruje wystąpienie i datę jego wpływu,
2) sprawdza, czy podmiot, od którego pochodzi wystąpienie, jest wpisany do rejestru podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową i w przypadku stwierdzenia, że czynności wchodzące w zakres zawodowej działalności lobbingowej są wykonywane przez podmiot niewpisany do rejestru informuje o tym ministra właściwego ds. administracji publicznej,
3) dokonuje weryfikacji wystąpienia z punktu widzenia zakresu właściwości Urzędu i w przypadku stwierdzenia jej braku niezwłocznie przekazuje go do organu właściwego i jednocześnie zawiadamia o tym wnoszącego podanie,
4) przekazuje sprawę do załatwienia właściwemu Referatowi Urzędu albo jednostce organizacyjnej podległej Gminie, zwanej dalej ,,jednostką urzędu’’,
5) przekazuje informację o wystąpieniu, ze wskazaniem podmiotu, od którego ono pochodzi oraz treści wystąpienia i nazwy podmiotu, na rzecz którego jest ono realizowane z wyjątkiem adresów osób fizycznych – celem umieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej.
2. W przypadku, gdy wystąpienie pochodzi od podmiotu niewpisanego do rejestru podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową, traktuje się je jak petycję lub wniosek w rozumieniu przepisów KPA.
§7.
1. Pracownik Referatu, do którego wpłynęło zgłoszenie:
1) prowadzi postępowanie w sprawie w tym przygotowuje, w uzgodnieniu z Wójtem Gminy, projekt pisemnej odpowiedzi na zgłoszenie, albo wyznacza termin spotkania w celu omówienia zagadnień zawartych w tym zgłoszeniu,
2) uczestniczy w spotkaniu z ramienia urzędu, prezentując stanowisko wcześniej uzgodnione z Wójtem.
2. Przebieg spotkania, o którym mowa w ust. 1 dokumentuje się w formie notatki bądź protokołu, który zawiera:
1) określenie miejsca i terminu spotkania,
2) dane identyfikujące podmiot, który dokonał zgłoszenia i osoby występujące w jego imieniu,
3) dane osoby lub osób występujących w imieniu urzędu,
4) podmiot spotkania i jego przebieg,
5) zaproponowany przez podmiot zajmujący się zawodową działalnością lobbingową sposób rozstrzygnięcia,
6) stanowisko urzędu w przedmiocie zgłoszenia,
7) podpisy uczestników spotkania.
§8.
Właściwy do załatwienia wniosku Referat przesyła do Koordynatora informację o sposobie załatwienia sprawy przedstawionej w wystąpieniu podmiotu wykonującego zawodową działalność lobbingową, obejmującą opis sposobu uwzględnienia propozycji zawartych w wystąpieniu lub przyczyny ich nieprzyjęcia.
§9.
Koordynator prowadzi ewidencję spraw załatwianych na podstawie wystąpień podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową:
1) dane podmiotu, od którego pochodzi wystąpienie,
2) numer kolejny wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową – jeżeli podmiot ten został wpisany do tego rejestru,
3) datę wpływu wystąpienia do Urzędu,
4) określenie przedmiotu wystąpienia w tym postulowanych w nim rozwiązań,
5) wskazanie podmiotów, na rzecz których zawodowa działalność lobbingowa jest wykonywana,
6) opis sposobu załatwienia sprawy, ze wskazaniem jednostki.
§10.
Koordynator:
1. Opracowuje raz w roku, do końca lutego informację o działaniach podejmowanych wobec organów gminy w roku poprzednim przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową na podstawie informacji otrzymanych z Referatów w terminie do 31 stycznia.
2. Zamieszcza informację o której mowa w ust. 1 w Biuletynie Informacji Publicznej.
§11.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Wójt Gminy Srokowo
Franciszek Andruszkiewicz

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Srokowo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Małgorzata Chociełowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-08-03
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Franciszek Andruszkiewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-08-03 09:48:08
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Mariusz Daćko
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-08-03 09:51:52
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Mariusz Daćko
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-08-03 09:51:52
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2216 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony