ˆ

Akty prawne

Pobierz dane XMLAkt prawny: XXIX/169/16Drukuj informacjęAkt prawny: XXIX/169/16

Szczegóły informacji

XXIX/169/16

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: XXIX/2016

Kadencja: VII kadencja

Data wejścia w życie: Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym W

Data podjęcia/podpisania: 2016-12-29

Tytuł aktu:

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Srokowo na 2017 r.

Na podstawie:

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c , d oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016r poz. 446 ze zmianami ) oraz art. 211 , art. 212, art. 214, art. 215, art. 222 , art. 235 , art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r poz 885 z późniejszymi zmianami)

Treść:

Rada Gminy uchwala, co następuje:
 
§ 1
Dochody budżetu gminy w wysokości 15 169 787,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości - 14 716 787,00 zł, dochody majątkowe w wysokości - 453 000,00 zł.
 
§ 2
1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 18 782 494,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. z tego: wydatki bieżące w wysokości 14 110 872,89 zł, wydatki majątkowe w wysokości 4 671 621,11 zł.
2. Wydatki na zadania inwestycyjne w 2017 roku w wysokości 4 444 121,11zł, pozostałe zadania majątkowe 177 500,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 i 3a.
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 4 041 121,11 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
4. Dochody i wydatki związane z realizacją:
- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 5 ;
- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 6.
 
§ 3
Deficyt budżetu wynosi 3 612 707,00zł i zostanie pokryty pożyczkami z Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 2 555 457,00 zł oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej -1 000 000 zł a także wolnymi środkami w wysokości 57 250 zł.
 
§ 4
Przychody budżetu w wysokości 4 110 707,00 zł, rozchody w wysokości 498 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.
 
§ 5
Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych kredytów, zaciąganych na:
1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 300 000,00 zł
2) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2 555 457,00 zł
3) na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie -1 000 000,00 zł
 
§ 6
1.Ustala się dochody w kwocie 34 200,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 31 200,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 3 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
 
§ 7
Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r – Prawo ochrony środowiska (Dz. U z 2013 r Nr 25 poz.1232 ze zmianami) w wysokościach - dochody 10 000,00 zł - wydatki 10 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 8
 
§ 8
Wydatki budżetu na 2017 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – 175 027,89 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego – na łączną kwotę 175 027,89 zł – zgodnie z załącznikiem nr 9
 
§ 9
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 10
 
§ 10
1. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 1 228 979,00 zł, w tym dotacja przedmiotowa z budżetu 47 600 zł koszty – 1 228 979,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11
2. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi sfinansowanych: dochody 186 500 zł wydatki 186 500 zł zgodnie z załącznikiem nr 12
 
§ 11
Kwota rezerw wynosi 180 000 zł. z tego: * rezerwa ogólna -86 000,00 zł. * rezerwa celowa na w wysokości 44 00zł na wydatki związane z zarzadzaniem kryzysowym , * rezerwa na zadania inwestycyjne -50 000zł.
 
§ 12
1. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 uchwały na finansowanie przejściowego i planowanego deficytu.
2. Ponadto upoważnia się Wójta do :
1) przekazywania uprawnień jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
2) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do:
- dokonywania zmian w planie wydatków bieżących, polegających na dokonywaniu przeniesień wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w dziale, z wyłączeniem zmian w wynagrodzeniach osobowych i kwotach dotacji,
- przenoszenia kwot między zadaniami inwestycyjnymi w ramach tego samego działu i rozdziału nie powodujących likwidacji żadnego z zadań.
3) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym gminy, tj. do dokonywania zmian w planie finansowym dochodów samorządowej jednostki budżetowej oraz przenoszenia wydatków w planie finansowym jednostki bez zwiększania wynagrodzeń i środków na wydatki majątkowe
4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.
 
§ 13
Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Srokowo.
 
§ 14
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko Mazurskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2017r.
 
 
Przewodniczący Rady Gminy
Aleksander Kamiński

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony