ˆ

Akty prawne

Pobierz dane XMLAkt prawny: XXXV/201/17Drukuj informacjęAkt prawny: XXXV/201/17

Szczegóły informacji

XXXV/201/17

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: XXXV/2017

Kadencja: VII kadencja

Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego

Data podjęcia/podpisania: 2017-05-31

Tytuł aktu:

w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na inwestycje z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na terenie Gminy Srokowo

Na podstawie:

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U.z 2016 r. poz. 446, z późn. zm.) oraz art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz.519 z późn. zm.)

Treść:

Rada Gminy Srokowo uchwala, co następuje:
 
§ 1.
Uchwala się zasady udzielania osobom fizycznym, o których mowa w art. 403 ust. 4 pkt. 1 lit. a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz.672 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, dotacji celowej na inwestycje dotyczące ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21-22, 24-25, 29, 31, 32 i 38-42 ustawy.
 
§ 2.
1. Dotacja może być przyznana na inwestycje realizowane w granicach administracyjnych Gminy Srokowo.
2. O dotację celową mogą ubiegać się osoby fizyczne, o których mowa w § 1, posiadające tytuł prawny do nieruchomości, na której planowana jest inwestycja.
3. Wnioskodawca może uzyskać dotację na realizację wskazanego przedsięwzięcia w wysokości 90% kosztów zakupu i montażu urządzeń lecz nie więcej niż 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).
 
§ 3.
1. Dotacja może być udzielona na inwestycje, które:
1) zapewniają w wyniku realizacji osiągnięcie efektu ekologicznego,
2) są zgodne z kierunkami działań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, określonymi w uchwale budżetowej.
2. Dotacja może obejmować jedynie tę część inwestycji, która jest bezpośrednio związana z zakresem określonym w § 1.
 
§ 4.
1. Ustala się następujący tryb postępowania w sprawie udzielenia dotacji:
1) Wójt Gminy Srokowo ogłasza i podaje do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Srokowo oraz zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Srokowo, informację o warunkach i terminach składania wniosków o udzielenie dotacji na określone cele z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
2) osoby ubiegające się o dotację składają do Wójta Gminy Srokowo wniosek według wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały wraz z następującymi dokumentami:
a) dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości, na której będzie wykonywana inwestycja,
b) dokument potwierdzający wyrażenie zgody właściciela lub wszystkich współwłaścicieli nieruchomości na wykonanie inwestycji - w przypadku gdy wnioskodawca nie jest właścicielem bądź wyłącznym właścicielem nieruchomości,
c) aktualną mapę nieruchomości z zaznaczonym miejscem lokalizacji inwestycji.
3. Wnioski niekompletne i nieuzupełnione w terminie wskazanym w wezwaniu do jego uzupełnienia nie będą rozpatrywane.
4. Wnioski rozpatrywane są w oparciu o kryteria, o których mowa w § 3, przy uwzględnieniu kolejności ich wpływu.
5. Pozytywne rozpatrzenie wniosku jest podstawą do zawarcia pomiędzy Gminą Srokowo, a beneficjentem umowy o udzielenie dotacji.
6. Wójt zawiadamia zainteresowanych o przyznaniu dotacji oraz miejscu i terminie podpisania umowy o udzielenie dotacji celowej.
7. Wnioski pozytywnie rozpatrzone i niezrealizowane z powodu wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel w budżecie gminy, realizowane będą w pierwszej kolejności w roku następnym, bez konieczności ich ponownego składania.
8. Podmiotowi ubiegającemu się o dotację, któremu po rozpatrzeniu wniosku odmówiono jej udzielenia, nie przysługuje z tego tytułu roszczenie.
 
§ 5.
1.Rozliczenie dotacji następuje po zakończeniu inwestycji, o czym beneficjent zawiadamia Wójta składając oświadczenie w formie pisemnej.
2. Do zawiadomienia należy dołączyć:
1) kserokopie faktur lub rachunków potwierdzających poniesione nakłady na realizację inwestycji (oryginały do wglądu),
2) zgłoszenie oddania do eksploatacji – w przypadku, gdy inwestycja wymagała pozwolenia.
 
§ 6.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Srokowo.
 
§ 7.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Srokowo oraz zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Srokowo.
 
Przewodniczący Rady Gminy
Aleksander Kamiński

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Srokowo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Marek Olszewski
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2017-06-01
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Aleksander Kamiński
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-06-01 10:08:28
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Mariusz Daćko
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2017-06-01 10:09:53
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Mariusz Daćko
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-06-01 10:09:53
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
592 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony