ˆ

Akty prawne

Pobierz dane XMLAkt prawny: XLIV/244/17Drukuj informacjęAkt prawny: XLIV/244/17

Szczegóły informacji

XLIV/244/17

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: XLIV/2017

Kadencja: VII kadencja

Data wejścia w życie: Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko Mazurskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2018r

Data podjęcia/podpisania: 2017-12-29

Tytuł aktu:

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Srokowo na 2018 r.

Na podstawie:

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c , d oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017r poz. 1875) oraz art. 211 , art. 212, art. 214, art. 215, art. 222 , art. 235 , art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r poz. 1870 z późniejszymi zmianami)

Treść:

Rada Gminy uchwala, co następuje:
 
§ 1
Dochody budżetu gminy w wysokości 18 408 205,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:
- dochody bieżące w wysokości - 15 281 371,00 zł,
- dochody majątkowe w wysokości – 3 126 834,00 zł.
 
§ 2
1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 17 078 399,88 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. z tego:
- wydatki bieżące w wysokości 14 850 020,98 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 2 228 378,90 zł.
2. Wydatki na zadania inwestycyjne w 2018 roku w wysokości 1 884 566, 90 zł, rezerwa na zadania inwestycyjne 191 812zł oraz pozostałe zadania majątkowe 152 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2,3 i 3a.
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 1 391 031zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
4. Dochody i wydatki związane z realizacją: - zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 5 - zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 6.
 
§ 3
Nadwyżka budżetu Gminy wynosi 1 329 805,12 zł i przeznaczona zostaje w całości na pokrycie spłat zaciągniętych pożyczek w latach poprzednich.
 
§ 4
Przychody budżetu w wysokości 1 359 028,88 zł, rozchody w wysokości 2 688 834,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.
 
§ 5
Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych kredytów, zaciąganych na:
1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 400 000,00 zł
2) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 555 581,00 zł
 
§ 6
1.Ustala się dochody w kwocie 46 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 45 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 3 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
 
§ 7
Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r – Prawo ochrony środowiska (Dz. U z 2017 r poz. 519) w wysokościach
- dochody 10 000,00 zł
- wydatki 10 000,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 8
 
§ 8
Wydatki budżetu na 2018 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – 232 120,88 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego – na łączną kwotę 232 120,88 zł – zgodnie z załącznikiem nr 9
 
§ 9
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 10
 
§ 10
1. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie dla samorządowych zakładów budżetowych:
- przychody – 1 313 590,00 zł, w tym dotacja przedmiotowa z budżetu 47 600 zł
- koszty – 1 313 590,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 11
2. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi sfinansowanych:
- dochody 174 486,72 zł
- wydatki 174 486,72 zł
zgodnie z załącznikiem nr 12
 
§ 11
Kwota rezerw wynosi 346 800 zł. z tego:
- rezerwa ogólna - 89 988,00 zł.
- rezerwa celowa na zadania bieżące realizowane z udziałem środków zewnętrznych-20 000zł
- rezerwa celowa w wysokości 45 000 zł na wydatki związane z zarzadzaniem kryzysowym ,
- rezerwa celowa na zadania inwestycyjne realizowane z udziałem środków zewnętrznych 191 812zł.
 
§ 12
1. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 uchwały na finansowanie przejściowego i planowanego deficytu.
2. Ponadto upoważnia się Wójta do :
1) przekazywania uprawnień jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
2) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do:
- dokonywania zmian w planie wydatków bieżących, polegających na dokonywaniu przeniesień wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w dziale, z wyłączeniem zwiększenia wynagrodzeniach osobowych i kwotach dotacji,
- przenoszenia kwot między zadaniami inwestycyjnymi w ramach tego samego działu i rozdziału nie powodujących likwidacji żadnego z zadań.
3) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym gminy, tj. do dokonywania zmian w planie finansowym dochodów samorządowej jednostki budżetowej oraz przenoszenia wydatków w planie finansowym jednostki bez zwiększania wynagrodzeń i środków na wydatki majątkowe
4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.
 
§ 13
Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Srokowo.
 
§ 14
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko Mazurskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2018r
 
Przewodniczący Rady Gminy
Aleksander Kamiński

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Srokowo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Małgorzata Cwalina
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-01-05
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Aleksander Kamiński
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-01-05 12:26:09
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Mariusz Daćko
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-01-05 12:36:48
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Mariusz Daćko
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-01-05 12:36:48
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
462 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony