ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLAkt prawny: 54/2022Drukuj informacjęAkt prawny: 54/2022

Szczegóły informacji

54/2022

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Rodzaj: Zarządzenie

Status: Obowiązujący

Sesja: Nie dotyczy

Kadencja: Zarządzenia

Data podjęcia/podpisania: 2022-05-17

Data wejścia w życie: Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Tytuł aktu:

w sprawie określenia szczegółowych zasad udzielania dofinansowania na realizację zadań „ Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii oraz Przeciwdziałania Uzależnieniom Behawioralnym w Gminie Srokowo na lata 2022-2024”

Na podstawie:

Działając na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583), § 2 uchwały nr XLIII/240/2022 Rady Gminy Srokowo z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii oraz Przeciwdziałania Uzależnieniom Behawioralnym w Gminie Srokowo na lata 2022-2024”

Treść:

zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
Ustala się szczegółowe zasady udzielania dofinansowania na realizację zadań „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii oraz Przeciwdziałania Uzależnieniom Behawioralnym w Gminie Srokowo na lata 2022-2024”, które stanowią załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2.
Wzór wniosku o dofinansowanie realizacji zadania stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.
 
§ 3.
Wzór umowy dofinansowania zadania w ramach „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii oraz Przeciwdziałania Uzależnieniom Behawioralnym w Gminie Srokowo na lata 2022-2024” określa załącznik nr 3 do zarządzenia.
 
§ 4.
Wzór sprawozdania z realizacji zadania określa załącznik nr 4 do zarządzenia.
 
§ 5.
1. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Centrum Usług Społecznych w Srokowie.
2. Upoważniam Dyrektora Centrum Usług Społecznych do:
a) przeprowadzenia lub unieważnienia naboru wniosków o dofinasowanie,
b) czynności związanych z kontrolą i oceną realizacji zadań w ramach podpisanych umów o dofinansowanie,
c) do podpisania umów o dofinansowanie i ewentualnych aneksów,
 
§ 6.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Wójt Gminy Srokowo
Marek Olszewski

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony