ˆ

Akty prawne

Szczegóły informacji

XL/237/09

Rodzaj: Nieokreślony

Status: Obowiązujący

Sesja: XII/2009

Kadencja: III kadencja

Data wejścia w życie: 1 stycznia 2010r.

Data podjęcia/podpisania: 2009-12-29

Data rozpoczęcia obowiązywania: 2010-01-01

Tytuł aktu:

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Srokowo na 2010r.

Na podstawie:

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c , d oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z późn. zm.)
oraz art. 211 , art. 212 , art. 214 , art. 215 , art. 222 , art. 235 , art. 236,
art. 237 , art. 239 , art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240) w związku z art. 121 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 157 poz. 1241)

Treść:

Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1
Dochody budżetu gminy w wysokości 15 915 371 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
z tego: dochody bieżące w wysokości 9 852 030 zł,
dochody majątkowe w wysokości 6 063 341 zł.
§ 2
Wydatki budżetu gminy w wysokości 19 543 012 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
z tego: wydatki bieżące w wysokości 10 273 350 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 9 269 662 zł.
1. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012,
zgodnie z załącznikiem nr 3.
2. Wydatki inwestycyjne w 2010 roku w wysokości 9 095 974 zł., zgodnie z
załącznikiem 2, 3 i 3a.
Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy
strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł
zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 9 175 518 zł, zgodnie z
załącznikiem nr 4.
3. Dochody i wydatki związane z realizacją:
- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce
samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 5 ;
- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami
samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 7.
§ 3
Deficyt budżetu gminy w wysokości 3 627 641zł zostanie pokryty przychodami
pochodzącymi z:
1) pożyczek w kwocie 3 000 000 zł.
2) kredytów w kwocie 250 000 zł.
3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku
bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń
wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w
kwocie 377 641zł.
§ 4
Przychody budżetu w wysokości 3 802 641zł, rozchody w wysokości 175 000 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 8.
§ 5
Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych
papierów wartościowych kredytów, zaciąganych na:
1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 300 000 zł ;
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 3 250 000 zł ;
3) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 175 000 zł.
4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
§ 6
1. Ustala się dochody w kwocie 41 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 48 880 zł na realizację zadań
określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 6 968 zł na realizację zadań określonych w
gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
§ 7
Wydatki budżetu na 2010 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na
łączną kwotę – 157 186 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego – na łączną
kwotę 157 186 zł – zgodnie z załącznikiem nr 6.
§ 8
1. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania
papierów wartościowych na :
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki
samorządu terytorialnego;
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu
terytorialnego;
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów
wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów;
4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z
budżetu Unii Europejskiej.
2. Ponadto upoważnia się Wójta do :
1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257
ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków
między działami, to jest do :
- dokonywania zmian w planie wydatków bieżących, polegających na
dokonywaniu przeniesień wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w
dziale, nie powodujące zwiększeń wynagrodzeń osobowych, dotacji oraz
wydatków majątkowych;
- przenoszenia kwot między zadaniami inwestycyjnymi w ramach tego samego
działu i rozdziału.
2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych
wydatków innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu
terytorialnego;
3) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki
samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których
realizacja w roku budżetowym i w latach następnych (2011 r.), jest niezbędna
do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności
wykraczają poza rok budżetowy.
4) zaciągania zobowiązań:
a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na
programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub
bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z
kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 3 i nr 4,
b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2011) jest
niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa
w 2011 roku.
c) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych
w innych bankach.
§ 9
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki
samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 10 i 10a
§ 10
1. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie dla:
zakładów budżetowych: przychody – 1068 950 zł, wydatki -1068 950 zł,
2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla rachunków dochodów
własnych jednostek budżetowych: dochody – 165 250 zł; wydatki – 168 250 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 11.
§ 11
1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
1) przychody - 15 500 zł,
2) wydatki - 42 200 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 9
§ 12
1. Określa się łączną kwotę pożyczek udzielonych w roku budżetowym 2010 w
wysokości 20 000 zł.
2. Określa się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielonych w roku budżetowym
2010 w wysokości 50 000 zł.
§ 13
1.Rezerwa ogólna wynosi 34 000 zł.
2.Rezerwa celowa wynosi: 16 000 zł., w tym:
- 5 000 zł na wydatki w oświacie.
- 10 000 zł na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach
publicznych.
- 1 000 zł na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym.
§ 14
1.Załącza się prognozę łącznej kwoty długu gminy na koniec 2010 roku i lata
następne, zgodnie z załącznikiem nr 12 i nr 12a.
2. Informację o stanie mienia, zgodnie z załącznikiem nr 13 i 13a
§ 15
Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Srokowo.
§ 16
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega ogłoszeniu w
Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Bogusław Staruch

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Srokowo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Daćko Mariusz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2010-01-04
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Teresa Gryczka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2010-01-04 15:32:42
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2010-01-04 15:37:39
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Mariusz Daćko
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-05-05 13:37:01
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
939 raz(y)