ˆ

Akty prawne

Szczegóły informacji

XXVII/150/12

Rodzaj: Nieokreślony

Status: Obowiązujący

Sesja: XII/2012

Kadencja: VI kadencja

Data wejścia w życie: Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko Mazurskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2013r

Data podjęcia/podpisania: 2012-12-28

Tytuł aktu:

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Srokowo na 2013 r.

Na podstawie:

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c , d oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z późn. zm.) oraz art. 211 , art. 212 , art. 214 , art. 215 , art. 222 , art. 235 , art. 236, art. 237 , art. 239 , art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241 z póż. zm.)

Treść:

Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1
Dochody budżetu gminy w wysokości 12 702 886 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:
dochody bieżące w wysokości 12 302 886 zł,
dochody majątkowe w wysokości 400 000 zł.
§ 2
1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 12 896 565,12 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. z tego: wydatki bieżące w wysokości 11 263165,72 zł, wydatki majątkowe w wysokości 1 633 399,40zł.
2. Wydatki na zadania inwestycyjne w 2012 roku w wysokości 1583 399,40 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 740 827,52 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
4. Dochody i wydatki związane z realizacją:
- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 5 ;
- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 6.
§ 3
Deficyt budżetu w wysokości 193 679,12 zł pokryty zostanie pożyczką na wyprzedzające finansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego.
§ 4
Przychody budżetu w wysokości 468 679,12 zł, rozchody w wysokości 275 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.
§ 5
Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych kredytów, zaciąganych na:
1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie –200 000 zł ;
2) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 300 000 zł
§ 6
1. Ustala się dochody w kwocie 37 300 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 37 300 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 2 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
§ 7
Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar , o których mowa w art. 40 2 ustęp 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r – Prawo ochrony środowiska 7 (Dz U z 2008 r Nr 25 poz.150 ze zmianami):
1) dochody w wysokości 25 000 zł.
2) wydatki w wysokości 25 000 zł ( załącznik nr 8)
§ 8
Wydatki budżetu na 2013 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – 149 089,44 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego – na łączną kwotę 149 089,44 zł – zgodnie z załącznikiem nr 9.
§ 9
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 10.
§ 10
1. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 1 195 600 zł, w tym dotacja przedmiotowa z budżetu 36 400 zł koszty – 1 195 600 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11
2. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi sfinansowanych: dochody 173 900 zł wydatki 173 900 zł zgodnie z załącznikiem nr 12
§ 11
Kwota rezerw wynosi 250 000 zł. z tego:
- rezerwa ogólna - 110 000 zł.
- rezerwy celowe wynosi: 140 000 zł., w tym:
-25 000 zł na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych,
- 65 000zł na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym,
- 50 000 zł na zadanie inwestycyjne oświatowe – przebudowa kotłowni w SP Srokowo.
§ 12
1. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 uchwały na :
1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu,
2) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
2. Ponadto upoważnia się Wójta do :
1) przekazywania uprawnień jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
2) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do: -dokonywania zmian w planie wydatków bieżących, polegających na dokonywaniu przeniesień wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w dziale, z wyłączeniem zmian w wynagrodzeniach osobowych i kwotach dotacji, - do przenoszenia kwot między zadaniami inwestycyjnymi w ramach tego samego działu i rozdziału nie powodujących likwidacji żadnego z zadań.
3) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym gminy, tj. do dokonywania zmian w planie finansowym dochodów samorządowej jednostki budżetowej oraz przenoszenia wydatków w planie finansowym jednostki bez zwiększania wynagrodzeń i środków na wydatki majątkowe
4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.
§ 13
Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Srokowo.
§ 14
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko Mazurskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2013r

Przewodniczący Rady Gminy
Aleksander Kamiński

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Srokowo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Mariusz Daćko
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2013-01-02
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Teresa Gryczka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-01-02 13:57:18
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Mariusz Daćko
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-01-02 14:04:44
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Mariusz Daćko
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-05-05 14:24:39
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
613 raz(y)