ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

47/2022

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Rodzaj: Zarządzenie

Status: Obowiązujący

Sesja: Nie dotyczy

Kadencja: Zarządzenia

Data podjęcia/podpisania: 2022-04-29

Data wejścia w życie: Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i pod

Tytuł aktu:

w sprawie: przedłożenia informacji z wykonania budżetu Gminy Srokowo za 2021 rok

Na podstawie:

Na podstawie art. 266 ust. 1 (pkt 1-3 oraz ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U z 2022r poz.559),  Uchwały Nr XLVII/275/2010 Rady Gminy Srokowo z dnia 9 lipca 2010r w sprawie: określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Srokowo, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za rok budżetowy

Treść:

postanawiam:
 
§ 1
Przedłożyć: Radzie Gminy Srokowo i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie:
1. informację z wykonania budżetu Gminy Srokowo za 2021r, zgodnie z załącznikiem Nr 1
2. informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z zał. Nr 2
3. Sprawozdanie z realizacji planów finansowych instytucji kultury, zgodnie z zał. Nr 3
4. Raport z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii, zgodnie z zał. Nr 4
5. Informację o stanie mienia na dzień 31 grudnia 2021r zał. nr 5
 
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty w gminie.
 
Wójt Gminy
Marek Olszewski

Załączniki