ˆ

Przetarg

Pobierz dane XML Przetarg numer: RGT.6840.6.2022Drukuj informację Przetarg numer: RGT.6840.6.2022

Szczegóły informacji

Przetarg numer: RGT.6840.6.2022

Ogłaszający: Wójt Gminy Srokowo

Rodzaj: Nieruchomości

Dotyczy: Wójt Gminy Srokowo ogłasza I ustny przetarg ograniczony na sprzedaż: nieruchomości niezabudowanej nr 372/10 o pow. 1,28 ha, posiadającej urządzoną księgę wieczystą KW OL1K/00021608/4 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Kętrzynie, położonej w obrębie ewidencyjnym Srokowo, Gmina Srokowo

Ogłoszono dnia: 2023-09-14 00:00:00 przez

Data przetargu

2023-10-19 10:00:00

Miejsce

Urząd Gminy Srokowo, ul. Plac Rynkowy 1, 11-420 Srokowo, pokój nr 8

Księga wieczysta

KW OL1K/00021608/4

Cena wywoławcza

Cena wywoławcza: 46200,00 zł,
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.) sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT.

Wadium

wadium wynosi: 4620,00 zł

Opis

Na podstawie art. 38 i art. 40 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu o trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2213) oraz art. 6 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2569 z późn. zm.) Wójt Gminy Srokowo ogłasza I ustny przetarg ograniczony na sprzedaż: nieruchomości niezabudowanej nr 372/10 o pow. 1,28 ha, posiadającej urządzoną księgę wieczystą KW OL1K/00021608/4 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Kętrzynie, położonej w obrębie ewidencyjnym Srokowo, Gmina Srokowo. Użytki wchodzące w skład wymienionej działki: RIIIb 1,28 ha. Działka nie jest objęta planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Srokowo. Nieruchomość nie jest przedmiotem zobowiązań i jest wolna od obciążeń. Cena wywoławcza: 46200,00 zł, wadium wynosi: 4620,00 zł. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.) sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT. Przetarg odbędzie się dnia 19.10.2023 r. o godzinie 10-ej w siedzibie urzędu, pokój Nr 8. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium na konto Urzędu Gminy w Srokowie najpóźniej do dnia 16.10.2023 r., w Banku Spółdzielczym Reszel. Na dowodzie wpłaty należy wpisać: wadium na przetarg działki 372/10 położonej w Srokowie. Za dzień wniesienia wadium uważa się dzień jego wpływu na w/w konto. W przetargu mogą wziąć udział wyłącznie ROLNICY INDYWIDUALNI w rozumieniu przepisów ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, spełniający łącznie poniższe warunki: 1. są właścicielami, użytkownikami wieczystymi, samoistnymi posiadaczami lub dzierżawcami nieruchomości rolnych, których łączna pow. użytków rolnych nie przekracza 300 ha; 2. posiadają kwalifikacje rolnicze określone w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz w rozporządzeniu w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą; 3. co najmniej od 5 lat zamieszkują w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego; 4. prowadzącą przez okres co najmniej 5 lat osobiście to gospodarstwo- pracują w tym gospodarstwie oraz podejmują wszelkie decyzje dotyczące prowadzenia działalności rolniczej w tym gospodarstwie; 5. mają miejsce zamieszkania w gminie, w której położona jest nieruchomość będąca przedmiotem przetargu lub w gminie graniczącej z tą gminą. Warunkiem zakwalifikowania do uczestnictwa w przetargu jest złożenie przez zainteresowaną osobę, nie później niż do dnia 16.10.2023 r. do godz. 1500 w sekretariacie Urzędu Gminy w Srokowie, Plac Rynkowy 1, 11-420 Srokowo, w zamkniętej kopercie z napisem „Przetarg na sprzedaż działki nr 372/10 położonej w Srokowie” następujących dokumentów: 1. zgłoszenie uczestnictwa w przetargu ograniczonym; 2. oświadczenie o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz łącznej powierzchni użytków rolnych stanowiących własność, użytkowanie wieczyste, będących w samoistnym posiadaniu, dzierżawionych przez rolnika indywidualnego (załącznik nr 1); 3. oświadczenie o posiadaniu odpowiednich kwalifikacji rolniczych oraz oświadczenie o posiadaniu stażu pracy w rolnictwie (załącznik nr 2); 4. dokumenty potwierdzające zameldowanie na pobyt stały (minimum 5 lat)- zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały; 5. dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji rolniczych (kopie świadectw uzyskania wykształcenia rolniczego zasadniczego zawodowego lub średniego lub wyższego); 6. kserokopię dowodu wpłaty wadium. Komisja przetargowa dokona kwalifikacji oraz poda listę oferentów zakwalifikowanych do udziału w przetargu, która zostanie wywieszona w Urzędzie Gminy Srokowo w dniu 18.10.2023 r. Warunki przetargu: 1. Jeżeli nabywana nieruchomość ma wejść skład wspólności majątkowej małżeńskiej wystarczające jest, gdy rolnikiem indywidualnym jest jeden z małżonków. 2. Osoby, które w wyżej wymienionym terminie i miejscu nie przedłożą wymaganych dokumentów nie zostaną dopuszczone do uczestnictwa w przetargu. 3. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest okazanie dowodu wpłaty wadium w wysokości jak wyżej oraz dowodu tożsamości uczestnika, a w przypadku osoby prawnej aktualnego dokumentu poświadczającego tożsamość firmy. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika (pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej- poświadczonej notarialnie). 4. W przypadku osób pozostających w związku małżeńskim posiadających ustawową wspólność małżeńską do udziału w przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków. W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego małżonka należy założyć do akt pisemne oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na przystąpienie małżonka do przetargu z zamiarem nabycia nieruchomości będącej przedmiotem przetargu ze środków pochodzących z majątku wspólnego za cenę ustaloną w przetargu. 5. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych złotych. 6. Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje, co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. 7. Osiągnięta w wyniku przetargu cena nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia. 8. Wadium ulega przepadkowi w razie wygrania przetargu i nie przystąpienia do zawarcia aktu notarialnego. Uczestnikom, którzy nie wygrają przetargu, wadium zostanie zwrócone. Informacje dodatkowe: 1. Nabywca ponosi koszty notarialne i sądowe. 2. W przypadku konieczności okazania lub wznowienia granic nieruchomości, koszty ponosi nabywca. W sytuacji wznowienia granic, wykonanego na koszt nabywcy- gmina nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice. 3. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego, najpóźniej w terminie 30 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. 4. Wójt Gminy Srokowo może odwołać przetarg z uzasadnionej przyczyny, informując o tym niezwłocznie odrębnym ogłoszeniem. Ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomości w dniach od 14.09.2023 r. do 16.10.2023 r. Szczegółowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Srokowie, Plac Rynkowy 1, tel: 0 89-754 45 24. Wójt Gminy Srokowo Marek Olszewski

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Srokowo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-09-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Paweł Oracz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-09-14 07:37:59
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Mariusz Daćko
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-09-14 07:40:23
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Mariusz Daćko
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-09-14 07:42:27
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
55 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony